یادواره اردوی جنوب ۱۳۸۹ به همراه تقدیر از مادران شهید