• vakil یک بروزرسانی ارسال کرد ۶ سال قبل

  دانه های برنج را که دانه دانه از روی پارچه ی سفید جمع می کند
  دانه های جمع شده را که می ریزد کنار غذای هنوز خورده نشده
  تازه می فهمم کشیده شدن امتداد آن پارچه سفید
  از روی میز تا روی پاهایش، برای تمیز ماندن عبایش نیست؛
  برای تمیز ماندن برنج هاست
  که از قاشق که می افتند، از خوردن نیفتند …
  با یک دست و آن هم با دست چپ، غذا خوردن سخت است؛ گاهی برنج ها می ریزد دیگر …