• صدف شاهجوقی یک بروزرسانی ارسال کرد ۱ سال, ماه ۶ قبل

    ٢۵ حدیث برگرفته از صحیفه سجادیه ، همراه با پانزده گفتار از امام حسین (ع) در باب دنیا در این نوشتار به طبع رسیده است.
    نویسنده : سید علیرضا علوی
    رده رادیویی : ٧٧٢ . ٢٩٧
    محل نشر : قم