• qiamat یک بروزرسانی ارسال کرد ۵ سال, ماه ۱۰ قبل

    در این حضرت چو مشتاقان نیاز آرند ناز آرند …. که با این درد اگر در بند درمانند در مانند