• qiamat یک بروزرسانی ارسال کرد ۵ سال, ماه ۶ قبل

    مانی به خود نپوشید این خرقه می آلود …. ای شیخ پاکدامن معذور دار ما را