• qiamat یک بروزرسانی ارسال کرد ۵ سال, ماه ۷ قبل

    باید امشب بروم
    من که از بازترین پنجره با مردم این ناحیه صحبت کردم
    حرفی از جنس زمان نشنیدم

    ( سهراب سپهری )