• فاطمه عارفیان چیزی در گروه نشان گروه کلام معصومکلام معصوم ارسال کرد ۴ سال, ماه ۱۱ قبل

    علم جز از عالم ربانی به دست نیاید وراه شناخت چنین علمی عقل است… امام کاظم (ع)