“اینجا خلسه ی خلاصی از شر وخامت روزهای وخیم زندگی من است آن زمان که درد سکوت و سکون به سرگیجه ی مسکن ساکت نمی شود!!!!”

این یک گروه خصوصی است که برای پیوستن به آن باید عضوی از سایت شده و سپس درخواست عضویت ارسال کنید.