“حضرت محمد(ص) فاطمه پاره تن من است هر كه اورا بیازارد مراآزرده خاطر كرده است وهر كه اورا شاد كند مرانیز خوشحال نموده است مادردوجهان فاطمه جان دل بتوبستيم محبان توهستيم نظركن زعنايت بفرداي قيامت “